BRF Gärdåsdalen i Göteborg


Styrelsen

Bostadsrättsföreningen Gärdsåsdalens styrelse 2015/2016 består av följande styrelsemedlemmar:
 

Ledamöter och suppleanter till styrelsen väljs på årsstämman, av röstberättigade medlemmar i bostadsföreningen. Ledamöterna tilldelas ett mandatperiod om två år i taget, suppleanterna ett år.
Efter mandatperiodens slut kan en styrelsemedlem väljas om till en ny mandatperiod.

 
Nyckelord:
 
Ledamot:  Den som tilldelats ett uppdrag att vara representant för en större grupp människor i en styrelse eller liknande beslutande organ.
 
Suppleant: En person som valts att vid frånvaro eller frånfälle ersätta en ordinarie ledamot av en styrelse, nämnd, församling, utskott eller parlament.
I Bostadsrättsföreningen Gärdsåsdalen deltar suppleanterna i det ordinarie styrelsearbetet.
 

 


HSBs Bostadsrättsförening Gärdsåsdalen i Göteborg
Kvadrantgatan Kubiken, 415 16 Göteborg
Organisationsnummer: 716409-5932